چنین چیزی به عنوان یک عالم دوم وجود ندارد.

چیزی را از دست ندهید. ما را دنبال کنید.

تلفن: 5-88509961-021
ما را دنبال کنید
بالا
a

مقالات فارسی

  /  مقالات فارسی (صفحه 2)

به دلیل پیچیدگی های موجود در فرآیندهای تزریق گاز به مخازن شکاف دار، انجام مطالعات جامع از جمله شبیه سازی این مخازن ضروری است. این نوشتار مطالعه ای در خصوص شبیه سازی سناریوهای مختلف تزریق گاز در یک مخزن نفتی

رسوب آسفالتین در بسیاری از میادین نفتی جهان و در بخشهای مختلف صنعت از مشکلات بسیار متداول محسوب می شود. مهمترین جنبه آن در مهاجرت سیالات نفتی مخزن است. این مقاله سعی شده تأثیر شکستگی ها در پیدایش آسفالتین را در

از مهمترين مشكلات توليد در مخازن نفتی رسوب آسفالتين است. انسداد در محيط متخلخل سازند نفتي، دهانه چاه و تأسيسات فرآورشی از مشكلات جدی توليد نفت های آسفالتينی است. پيچيدگی تركيب مواد ته نشين شده متناسب با نوع تركيب نفت

در این مقاله، کارآیی سیستم میراگر مایع تنظیم شده (TLD) در کنترل پاسخ های دینامیکی سکوهای فراساحلی شابلونی (جکت) تحت تحریک لرزه ای مورد بررسی قرار می‌گیرد. این میراگر که از یک یا چند مخزن حاوی سیال (عموماً آب) تشکیل

تزریــق دی اکســیدکربن یکــی از رایج تریــن روش هــای ازدیادبرداشــت نفــت اســت. هــدف ایــن مقالــه شبیه ســازی فرآینــد تزریــق پیوســته گاز دی اکســیدکربن در مقیــاس میدانــی بــه منظــور محاســبه ضریــب بازیافــت ایــن فرآینــد و ظرفیــت ذخیره پذیــری دی اکســیدکربن در

نصب لوله جداری در حین عملیات حفاری یک تکنولوژی نسبتا جدید بدست آمده و معرفی شده در اقصی نقاط مختلف دنیا به این شکل و ترکیب است، جایی که لوله جداری به عنوان رشته جداری استفاده می شود، چالش ها

ثبت نام کاربر

بازیابی رمز عبور