چنین چیزی به عنوان یک عالم دوم وجود ندارد.

چیزی را از دست ندهید. ما را دنبال کنید.

تلفن: 5-88509961-021
ما را دنبال کنید
بالا
a

مقالات فارسی

  /  مقالات فارسی

امروزه جهت مديريت و صيانت از مخازن هيدروکربوري روش هاي بسياري براي افزايش توليد اوليه و ثانويه نفت و مديريت اين مخازن وجود دارد. از طرفي در مخازن نفت سنگين از يک سو بدليل بالا بودن گرانروي و عدم کارايي

روش هاي توليد نفت از ميادين نفتی عمدتاً به سه دسته توليد اوليه (Primary recovery)، توليد ثانويه (Secondary recovery) و ازدياد برداشت (Tertiary recovery or EOR) تقسيم بندي مي شوند. روش هاي ازدياد برداشت نيز خود به پنج دسته کلی

صنعت حفاری یکی از بخش های اصلی صنعت نفت و یکی از تخصصی ترین فعالیت های صنعتی درسطح جهان می باشد. در اثر فعالیتهای صنعت حفاری آسیب های زیست محیطی فراوانی بر محیط زیست وارد می شود که این آسیب

حداكثرسازی ارزش اقتصادی برداشت از منابع نفت و گاز در اقتصاد، به عنوان هدف دولت شناخته شده كه اين هدف هنگامی تحقق می يابد كه شرايط قراردادی نيز در نظر گرفته شود. با توجه به اينكه طبق مدل قراردادي بيع

آب ﺗﻮﻟﯿﺪي در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮ ﺑﻮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي دﻓﻊ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺣﺠـﻢ ﺑـﺎﻻي آب ﺗﻮﻟﯿـﺪي، ﺳـﺎﻻﻧﻪ

عملیات چاه پیمایی در اکثر چاه های میادین هیدروکربوری اجرا شده و از ابزارهای اصلی مهندسین نفت در فرایندهای اکتشاف،حفاری و تولید نفت محسوب می شود.اطلاعات ارزشمند حاصل از این چاه نمودارهای پتروفیزیکی مسیر گسترش میادین نفت و گاز را

ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻧﮕﺮﻳﺴــﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳــﺖ .ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺑﻲ ﻓﻌﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﺨﺰﻥ ً ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺍﺳــﺖ، ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ) ﻳﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ (ﻧﻴﺰ

در مطالعــه حاضــر، مــدل ژئواســتاتیکی مخــزن آســماری میــدان نفتــی منصــوری بــا اســتفاده از اطلاعــات پتروگرافــی، ژئوفیزیکــی و ) اســتفاده RMS حلقــه چــاه ایــن میــدان تهیــه گردیــد، کــه بــرای ایــن منظــور از نرم افــزار مدیریــت سیســتم مخــزن ( 90پتروفیزیکــی شــده اســت.

ثبت نام کاربر

بازیابی رمز عبور