چنین چیزی به عنوان یک عالم دوم وجود ندارد.

چیزی را از دست ندهید. ما را دنبال کنید.

تلفن: 5-88509961-021
ما را دنبال کنید
بالا

شبيه سازی يكپارچه فرايند تشكيل رسوب آسفالتين در ديواره چاه های نفتی

آســفالتین از جملــه برش هــای ســنگین نفــت خــام اســت کــه رســوب آن در ســتون چاه هــای نفــت ســبب کاهــش تولیــد، افزایــش افــت فشــار و در نهایــت توقــف جریــان نفــت می شــود. تعییــن زمــان، مــکان و مقــدار دقیــق تشــکیل رســوب از جملــه نیازهــای اصلــی بــرای طراحــی برنامــه تولیــد از چــاه اســت. فرآینــد تشــکیل رســوب آســفالتین دارای ســه جنبــه ترمودینامیکــی، ســینتیکی و پدیده هــای انتقــال اســت کــه مدلســازی فرآینــد رســوب نیازمنــد شــناخت دقیــق ایــن ســه جنبــه اســت. تغییــر فــاز آســفالتین تابعــی از زمــان و شــرایط ترمودینامیکــی آن اســت. از ســوی دیگــر حرکــت نفــت در ســتون چــاه بــا انتقــال حــرارت و افــت فشــار همچنیــن تشــکیل فــاز گاز همــراه اســت. مدلســازی ترمودینامیکــی فرآینــد رســوب، اســتفاده صحیــح از رابطــه ســینتیکی و ادغــام آنهــا بــا معــادلات حرکــت و حــرارت ســبب پیچیدگــی مدل ســازی تشــکیل رســوب در ســتون چــاه شــده اســت. در ایــن مطالعــه داده هــای ســاله مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت. ابتــدا بــا انجــام آزمایش هــای تعــادل فــاز ۸تولیــدی یــک چــاه نفتــی ایرانــی در بــازه زمانــی و مــدل ترمودینامیکــی جامــد، رفتــار ترمودینامیکــی آســفالتین مدل ســازی شــده اســت. ســپس تغییــرات دمــا و فشــار را در چــاه بــا اســتفاده از معادلــه حرکــت و معادلــه انتقــال حــرارت مدل ســازی شــد. در نهایــت عــاوه بــر ادغــام معــادلات تعــادل ترمودینامیکــی و انتقــال، از رابطــه ســینتیکی بــه عنــوان رابطــه تصحیــح کننــده بــرای مدل ســازی نتایــج میدانــی اســتفاده شــد. مــدل ارائــه شــده می توانــد هــر ســه ویژگــی زمــان، مــکان تشــکیل و مقــدار رســوب را بــه خوبــي پیش بینــی کنــد.

[email-download-link id=”2″]

عنوان مقاله شبيه سازی يكپارچه فرايند تشكيل رسوب آسفالتين در ديواره چاه های نفتی
نویسنده مهدی زینعلی حسنوند – سیدعلی موسوی دهقانی – فرزانه فیضی – رضا مسیبی بهبهانی
کلمات کلیدی مدل ســازی ترمودیناميكــی، ترســيب آســفالتين، ســتون چــاه، پدیده هــای انتقــال، ســينتيک ترســيب
شبيه

ارسال یک دیدگاه

ثبت نام کاربر

بازیابی رمز عبور