چنین چیزی به عنوان یک عالم دوم وجود ندارد.

چیزی را از دست ندهید. ما را دنبال کنید.

تلفن: 5-88509961-021
ما را دنبال کنید
بالا

تهیه مدل ژئواستاتیک مخزن آسماری میدان نفتی منصوری با استفاده از نرم افزار RMS

در مطالعــه حاضــر، مــدل ژئواســتاتیکی مخــزن آســماری میــدان نفتــی منصــوری بــا اســتفاده از اطلاعــات پتروگرافــی، ژئوفیزیکــی و ) اســتفاده RMS حلقــه چــاه ایــن میــدان تهیــه گردیــد، کــه بــرای ایــن منظــور از نرم افــزار مدیریــت سیســتم مخــزن ( ۹۰پتروفیزیکــی شــده اســت. بــر اســاس داده هــای پتروفیزیکــی و تطابــق آنهــا بــا مقاطــع میکروســکوپی، مخــزن آســماری در میــدان نفتــی منصــوری عمدتــا کربناتــه و ماســه ســنگی بــوده و بــه هشــت زون تقســیم می شــود کــه زون یــک بالاتریــن زون اســت و مســتقیما در زیــر پوش ســنگ قــرار دارد و زون هشــت پایین تریــن قســمت مخــزن بــوده و بــر روی ســازند پابــده قــرار گرفتــه اســت. در میــان ایــن هشــت زون، زون هــای بالایــی کمتــر تحــت تاثیــر فرآیندهــای دیاژنــزی مخــرب قــرار گرفته انــد و کیفیــت مخزنــی بهتــری دارنــد، در حالی کــه در زون هــای پایینــی، عملکــرد دیاژنــز، تــا حــد بســیار زیــادی خصوصیــات مخزنــی را از بیــن بــرده اســت. براســاس اطلاعــات ژئوفیزیکــی، میــدان نفتــی منصــوری تحــت تاثیــر فرآیندهــای تکتونیکــی چندانــی قــرار نگرفتــه و مــدل ســاختمانی آن تنهــا شــامل نقشــه های همتــراز زیــر ســطحی می باشــد. در نهایــت بــا تلفیــق داده هــای پتروگرافــی، پتروفیزیکــی و ژئوفیزیکــی، مــدل اســتاتیک مخــزن تهیــه شــد. نتایــج حاصــل از ایــن مــدل نشــان می دهــد کــه در سرتاســر میــدان منصــوری، تنهــا زون هــای یــک، دو و ســه ســازند آســماری )%۶۵ زون هــای بهــره ده بــوده کــه در ایــن بیــن زون دو بهتریــن زون مخزنــی اســت و دارای بیشــترین مقــدار نفــت درجــای مخــزن ( می باشــد. ایــن موضــوع از نحــوه توزیــع خــواص پتروفیزیکــی (تخلخــل، اشــباع آب و ضخامــت زون خالــص بــه ناخالــص) اســتنباط می شــود. نقشــه تراکــم شکســتگی ها نیــز بیانگــر آن اســت کــه بــر خــلاف دیگــر میادیــن هیدروکربــوری حوضــه زاگــرس، در میــدان منصــوری شکســتگی ها نقــش چندانــی در ایجــاد خــواص مخزنــی نداشــته اند. براســاس نقشــه های میانگیــن تخلخــل و اشــباع آب، خصوصیــات مخزنــی در محــدوده شــرق و شــمال شــرق میــدان دارای وضعیــت مطلوب تــری اســت. لــذا می تــوان در طراحــی چاه هــای جدیــد، نگهداشــت تــوان تولیــد، ازدیــاد برداشــت و توســعه میــدان منصــوری روی ایــن قســمت از میــدان تمرکــز بیشــتری نمــود.

عنوان مقاله تهیه مدل ژئواستاتیک مخزن آسماری میدان نفتی منصوری با استفاده از نرم افزار RMS
نویسنده مصطفی مرادی – سید رضا موسوی حرمی – قدرت اله صادقی
کلمات کلیدی سازند آسماری – حوضه زاگرس – زونبندی
تخلخل – اشباع آب – میدان نفتی منصوری

 

ارسال یک دیدگاه

ثبت نام کاربر

بازیابی رمز عبور