چنین چیزی به عنوان یک عالم دوم وجود ندارد.

چیزی را از دست ندهید. ما را دنبال کنید.

تلفن: 5-88509961-021
ما را دنبال کنید
بالا

تفکیک جوامع مختلف لیتولوژی در مخزن آسماری میدان منصوری با استفاده از پردازش آماری داده های پتروفیزیکی

عملیات چاه پیمایی در اکثر چاه های میادین هیدروکربوری اجرا شده و از ابزارهای اصلی مهندسین نفت در فرایندهای اکتشاف،حفاری و تولید نفت محسوب می شود.اطلاعات ارزشمند حاصل از این چاه نمودارهای پتروفیزیکی مسیر گسترش میادین نفت و گاز را روشن می سازد. گسترش ابزارهای پردازش داده ها محدوده ای بین محاسبات سنتی تا روش های هوشمند را شامل می شود.

علم آمار به عنوان مبنای محاسبات عددی نقش کلیدی در تحلیل ریاضی داده ها ایفا کرده و همچنین در شاخه های کاربردی مختلف جامعه پتروفیزیک دارای شهرت به سزایی می باشد. هدف این مقاله تفکیک لیتولوژی های مختلف مخزن آسماری میدان منصوری در جنوب غربی ایران به کمک تحلیل آماری داده های پتروفیزیکی می باشد.

به این منظور، هیستوگرام پارامترهای نسبت سرعت موج فشاری به برشی، زمان سیر موج فشاری، چگالی و تخلخل برای ۵ چاه ترسیم شد. سپس، با اعمال بازه های مربوط به لیتولوژی های مختلف جوامع آماری مربوط به هر یک در این هیستوگرام ها تفکیک شد.

نتایج شگفت انگیز مقایسه هیستوگرام های مختلف اطلاعات ارزشمندی درباره تفکیک لیتولوژی های مختلف بر مبنای پارامترهای پتروفیزیکی به دست می دهد.

عنوان مقاله تفکیک جوامع مختلف لیتولوژی در مخزن آسماری میدان منصوری با استفاده از پردازش آماری داده های پتروفیزیکی
نویسنده آتنا پیرایه گر – احسان منصوریان – حسین جانجانی 
کلمات کلیدی میدان نفتی منصوری – آسماری – پتروفیزیکی

ارسال یک دیدگاه

ثبت نام کاربر

بازیابی رمز عبور