چنین چیزی به عنوان یک عالم دوم وجود ندارد.

چیزی را از دست ندهید. ما را دنبال کنید.

تلفن: 5-88509961-021
ما را دنبال کنید
بالا

بررسی مسير بهينه بهره برداری اقتصادی از مخازن نفتی با استفاده از قراردادهای خدماتی بيع متقابل- مطالعه موردی يكی از ميادين نفتی جنوب غرب ايران

حداكثرسازی ارزش اقتصادی برداشت از منابع نفت و گاز در اقتصاد، به عنوان هدف دولت شناخته شده كه اين هدف هنگامی تحقق می يابد كه شرايط قراردادی نيز در نظر گرفته شود. با توجه به اينكه طبق مدل قراردادي بيع متقابل ايران، پيمانكار موظف است پس از اتمام عمليات توسعه و رسيدن ميدان به سطح توليد تعهد شده در قرارداد، مديريت ميدان را به كارفرما تحويل دهد، در اين مقاله سياست گذاری بهينه توليد از ديد كارفرما، در يكی از ميادين نفتی در جنوب غرب كشور كه با استفاده از يك چارچوب قراردادی بيع متقابل توسعه يافته، مورد بررسی قرار گرفته است.

روش مطالعه از طريق مدلسازی سيستم بهينه يابی پويا و حل آن به روش عددی بلمن، به كمك نرمافزار Matlab، انجام شده و بر اساس آن مسير بهينه توليد پيشنهادی مدل با فرض گزينه های متفاوت روند قيمت های انتظاری، نرخ تنزيل و دوره های بازپرداخت هزينه های پيمانكار، محاسبه شده و با مسير توليد مشخص شده در قرارداد و عملكرد واقعی ميدان، مقايسه شده است.

نتايج اين بررسی نشان میدهد كه مسير بهينه توليد محاسبه شده در مدل با فرض قيمتهای انتظاری بالا و نرخ تنزيل بالا، تنها در سالهای اوليه عمر مخزن با مسير توليدی پيشنهادی در قرارداد، همخوانی دارد. ضمن اينكه عملكرد واقعی ميدان، هم با مسير بهينه حاصل از مدل و هم با برنامه توليدی پيشنهادشده در قرارداد مطابقت ندارد.

با توجه به اينكه، تغيير شرايط قراردادی، مقدار ثابت در تابع هزينه و شرط حداقل ميزان توليد در مدل را تحت تأثير قرار میدهد، در حالت قيمت های انتظاری بالا، مسير بهينه توليد تعيين شده در مدل، هيچگونه واكنشی به تغييرات اين عامل ندارد.

عنوان مقاله بررسی مسير بهينه بهره برداری اقتصادی از مخازن نفتی با استفاده از قراردادهای خدماتی بيع متقابل- مطالعه موردی يكی از ميادين نفتی جنوب غرب ايران
نویسنده علی امامی میبدی – سیدمهدی حسینی – محسن ابراهیمی – علی سوری – سیدمحدعلی حاجی میرزایی
کلمات کلیدی  قرارداد بیع متقابل – برداشت بهینه

ارسال یک دیدگاه

ثبت نام کاربر

بازیابی رمز عبور