چنین چیزی به عنوان یک عالم دوم وجود ندارد.

چیزی را از دست ندهید. ما را دنبال کنید.

تلفن: 5-88509961-021
ما را دنبال کنید
بالا

استفاده مجدد از آب تولیدی در میادین نفت و گاز

آب ﺗﻮﻟﯿﺪي در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮ ﺑﻮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي دﻓﻊ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺣﺠـﻢ ﺑـﺎﻻي آب ﺗﻮﻟﯿـﺪي، ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ي ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﺑﺮاي ﺗﺼﻔﯿﻪ و دﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣـﯽ ﺷـﻮد . ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﻣﻘﺪار آب ﺗﻮﻟﯿﺪي در روز ﺣﺪود ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪي اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﮐﻤﺒـﻮد آب و رﺷـﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ ﺗﺮ آب را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد، ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾﺪ آﺑـﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ آب ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه، ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ را دارا ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻣﺼﺮف آب ﺗﻤﯿﺰ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﻣﺼﺎرﻓﯽ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑـﺎﻻ ﯾﯽ ﻧﯿـﺎز ﻧﺪارﻧـﺪ ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

عنوان مقاله استفاده مجدد از آب تولیدی در میادین نفت و گاز
نویسنده محمدحسین صراف زاده – بیژن رضایی – علی نخعی
کلمات کلیدی آب تولیدی – بازیافت آب – تصفیه آب – مدیریت مخازن – فرایندهای غشایی

 

ارسال یک دیدگاه

ثبت نام کاربر

بازیابی رمز عبور